fbpx

Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies
Prywatność osób odwiedzających naszą stronę jest dla nas bardzo istotna, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Poniższa polityka prywatności i plików cookies wyjaśnia co robimy z Państwa danymi osobowymi w związku z korzystaniem ze strony internetowej i naszej oferty online na stronie https://www.socialpoint.pro/
Poniżej informujemy Państwa o dokonywanym przez nas przetwarzaniu Danych Osobowych pod którym pojęciem rozumiemy wszystkie dane, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej takie jak np. imię i nazwisko, adres, e -mail, nick etc. Informujemy, że przestrzegamy obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.
Strona www służy prezentowaniu przez nas treści poświęconych działalności SOCIALPOINT.PRO przedstawieniu naszej oferty i świadczonych usług oraz do umożliwienia Państwu kontaktu z nami.
Nasz Politykę prywatności mogą Państwo pobrać i zapisać „tutaj” jako plik PDF.
I Administrator.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z późn. zm. (dalej RODO), informuję, że Administratorem Danych Osobowych jest SOCIALPOINT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie, ul. Metalowców 13, 41-500 Chorzów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000782551, NIP: 6342957709, REGON: 383167766, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 zł wpłacony w całości, która prowadzi stronę internetową pod adresem https://www.socialpoint.pro/
Mogą Państwo skontaktować się bezpośrednio Administratorem za pośrednictwem e-mail: kontakt@socialpoint.pro lub następującym numerem telefonu: 577034600, 603865281
Jeżeli chcą Państwo skorzystać z przysługujących im praw mogą to Państwo zrobić w każdej chwili używając powyższych danych kontaktowych.
II Podstawa prawna do przetwarzania (wykorzystywania) danych.
Przetwarzamy Państwa Dane Osobowe, do których uzyskaliśmy dostęp poprzez następujące formy kontaktu z Państwa strony bądź programy:
–  E – mail. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, przekazują nam Państwo swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą Państwo zawrzeć również inne Dane Osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Państwem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, Państwa zgoda wynika z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
–  Formularz kontaktowy. Dane przekazane nam podczas skorzystania przez Państwa z formularza kontaktowego wykorzystywane są w celu przesyłania Państwu odpowiedzi na kontakt, przesłania oferty handlowej, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego lub zapytania o ofertę.
– Formularz zamówienia. Dane przekazane nam podczas składania przez Państwa zamówienia niezbędne dla realizacji przeze mnie usług (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO, tj. przetwarzanie następuje na podstawie umowy, a także jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).
– Portale społecznościowe. Jesteśmy obecni w mediach społecznościowych. Na stronie są umieszczone wtyczki (adresy) do portali społecznościowych tj. Facebook i Instagram. Po kliknięciu na adres portalu społecznościowego zostaną Państwo przekierowani do jego serweru. Państwa dane po kliknięciu będą przetwarzane przez dany portal.
Celem ochrony Państwa danych poniżej podaję zasady prywatności dla:
-Facebook- https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
– Facebook pixel,
– Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
– Linkedin -https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL
– Youtube -https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl
– Pinterest – https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy.
III Zakres zbierania danych.
Danymi osobowymi przetwarzanymi przez nas jako Administratora są: imię i nazwisko (nie zawsze tylko jeżeli zostanie ono przez Państwa podane chyba, że dotyczy zamówienia i realizacji usługi), nick, adres-mail, adres IP.
W przypadku zamówienia Usługi: imię i nazwisko, adres, numer NIP tj. dane niezbędne do wystawienia faktury VAT i realizacji usługi: wysłania zamówionego towaru, przeprowadzenia prac w danej lokalizacji, umówienia spotkania etc.
IV Cel zbierania danych.
Powyższe dane będą przetwarzane w celach i na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności w celu kontaktu, przesłania zamówionej oferty lub informacji handlowej, złożenia, potwierdzenia przyjęcia zamówienia, realizacji usługi, spersonalizowania oferty dla Państwa.
V Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzania danych.
 1. Zgodnie z RODO podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi Państwa zgoda oraz uzasadniony interes Administratora i obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
W związku z czym mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę, a także przysługuje Państwu prawo do:
 1. a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, zgodnie z art. 15 ust. 1, 2 RODO,
 2. b) sprostowania danych, o którym mowa w art. 16 RODO, poprzez poprawienie nieprawidłowych danych, uzupełnienie niekompletnych danych lub uzupełnienie o nowe dane,
 3. c) usunięcia danych, w przypadku zajścia okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO, w tym w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 4. d) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadku zajścia okoliczności wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO tj. Jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość danych przez okres niezbędny do ich weryfikacji, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane są przetwarzane potrzebuje ich do celów dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń lub osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec ich przetwarzania;
 5. e) przeniesienia danych osobowych do innego administratora, w przypadkach określonych w art. 20 RODO o ile jest to technicznie wykonalne;
 6. f) w dowolnym momencie wnieść sprzeciw -z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO,
 7. g) wniesienia skargi do organu nadzorczego -na naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. O sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, które dokonane zostały zgodnie z art. 16, art. 17 ust.1 i art. 18 RODO, informowany jest każdy odbiorca, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Osoba, której dane dotyczą – jeżeli tego zażąda – informowana jest o tych odbiorcach.
 9. Jako Administrator zastrzegamy sobie prawo do odmowy usunięcia danych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 10. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych mogą dokonać Państwo poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na nasz adres mailowy.
 11. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.
Zawsze mogą Państwo również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia informacji o tym, jakie dane na posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że wyślą Państwo wiadomość na adres kontakt@socialpoint.pro
VI Bezpieczeństwo Danych Osobowych.
Strona internetowa oraz systemy, z których korzystamy są chronione za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją rozpowszechnianiem pozyskanych Danych Osobowych. Dostęp do Państwa danych mają jedynie upoważnieni pracownicy i osoby trzecie za pomocą których wykonujemy dla Państwa zlecenia w zakresie niezbędnym do ich wykonania. Powierzenie danych następuje zawsze na podstawie Umowy o powierzeniu danych.
W związku z dostępem do naszej strony internetowej, dane umożliwiające identyfikację np. adres IP są tymczasowo przechowywane na naszych serwerach w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i systemu, ale nie dłużej niż przez 30 dni. Przetwarzanie danych osobowych dla celów bezpieczeństwa danych i systemu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO, tj. naszego uzasadnionego interesu w zabezpieczeniu systemów i zapobieganiu nadużyciom.
VII Czas przechowywania danych.
Państwa Dane Osobowe podane w trakcie kontaktu będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia danego celu ich przetwarzania tj. będą do czasu zakończenia naszej korespondencji, a następnie przez okres do 30 dni, licząc od momentu wysłania przez Państwa ostatniej wiadomości.
Państwa dane podane w związku z zamówioną informacją handlową będą przechowywane do momentu cofnięcia Państwa zgody jednak nie dłużej niż przez 10 lat
Państwa dane przetwarzane w związku z korzystaniem z usług na zasadach określonych w Regulaminie Usług, będą przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Państwem, a nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane związane z rozliczeniami, w tym umowa i formularz zamówienia i prowadzona korespondencja będą przetwarzane przez okres 5 lat kalendarzowych od momentu zakończenia świadczenia usługi ze względu na wymagania przepisów podatkowych. Dane związane ze zrealizowanym zleceniem będą przetwarzane przez okres do 6 lat kalendarzowych od momentu zakończenia świadczenia usługi ze względu ochronę przed ewentualnymi roszczeniami lub windykację należności.
Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie.
VIII Dobrowolność podania danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach pozostaje niezbędne do zawarcia Umowy o świadczenie usług. Dane Osobowe pozostają niezbędne do skutecznego do kontaktu z Administratorem czy też otrzymywania od nas zamówionych ofert handlowych lub innych informacji w odpowiedzi na złożone zapytanie. Przy czym podanie danych dla celu marketingu bezpośredniego zawsze jest dobrowolne.
IX Odbiorcy danych.
Państwa Dane Osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na mocy przepisów prawa, a także do biura rachunkowego, firm kurierskich, operatorom pocztowym, firmie świadczącej usługi utrzymania strony internetowej i poczty oraz podmiotów świadczących usługi windykacyjne, a także w celu należytego świadczenia przez nas usług.
X Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Nie przekazujemy Państwa Danych Osobowych poza EOG. Jednak odwiedzając strony mediów społecznościowych Państwa dane będą przekazywane poza Unię Europejską. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w postanowieniach polityki prywatności danego portalu.
XI Zautoamtyzowanie podejmowania decyzji, profilowanie.
Dane osobowe są zbierane w sposób bezpośredni tj. zostały wprost przez Państwa podane za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany za pomocą urządzeń elektronicznych. Nie profilujemy Państwa danych.
XII Polityka plików cookies.
Definicje:
COOKIES oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
COOKIES WŁASNE oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
COOKIES ZEWNĘTRZNE oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
SERWIS oznacza stronę internetową https://www.socialpoint.pro/
URZĄDZENIE oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu jak komputer, telefon, tablet etc.
UŻYTKOWNIK oznacza podmiot, odwiedzający SERWIS.
 1. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 2. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w celu: konfiguracji serwisu, dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika, rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb, zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, analiz i badań oraz audytu oglądalności, tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
 3. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w celu: prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics, prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy: Google AdSense, wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: Facebook.com,
 4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa:
Logi serwera
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Państwo korzystają. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu Państwa identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
XIII Zmiany polityki prywatności.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej jej wersji na stronie ze wskazaniem daty wejścia w życie.
Data wejścia w życie: 25.11.2020 roku.